منو کشتی تو با اون خنجر دوریت

عجبه چرا از این دل دیوونه یه کم خون نمیاد