رو آیه های بارونی نوشتم

بسته به توس جونم و سر نوشتم