شمایل جمال تو قلبمو روشن میکنه

نمیدونی که عشق تو چه کاری با من میکنه