به من نزدیک تر از پیرهن

کی جز تو عاشقانه عشقمو فهمید