تو شمع روشن من باش که از این ساده تر باشم

در این شبهای بی روزن همیشه خوش خبر باشم