آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

صبر و آرام تواند به من مسکین داد