نفس بر آمد و کام از تو بر نمی آید

فغان که بخت من از خواب در نمی آید