قد بلند ترا تا به بر نمی گیرم

درخت کام و مرادم به بر نمی آید