ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا

ولی چه سود یکی کارگر نمی آید