در ین خیال به سر شد زمان عمر و هنوز

بلای زلف سیاهت بسر نمی آید