سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست

در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است