آندم که با تو باشم یک سال هست روزی

وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی