بیا و این منو دوباره بشناس

که لبریز تو ام از عشق و احساس

میخوام غرق محبت تو باشم

بمونم با تو تا دنیا یه دنیاس