نشسته در کمین بودن من

سکوت بی دلیل خواستن تو

منو میسوزونه گرمایی که داره

تماشای به من دل بستن تو