تن دریا،دل طوفانی من

هوای ساحل مرجانی تو

منو با ذوق عشق تو میبرد

به اون جایی که هست مهمانی تو