کمی خدا خدا کن

یه کم واسم دعا کن

برای دیدن من

زیرپاتو نگاه کن