عجیب این هوای عشق،چه نازه

که احساسم به داشتنش مینازه