تماشا داره این با تو شکفتن

تورو خواستن به تو هرگز نگفتن