دل من چه بی قرار است و نهان کند صدایی

که بسوزد و بسازد به امید روشنایی