با اینکه کوه دردم با این که غم زیاده

همین که با تو باشم از سرمم زیاده

وقتی لبات بخندن چشات که شاد باشن

 انگاری که تو دنیا نقل و نبات می پاشن