کم نکن سایتو از روی سرم

با تو که باشم از عالم به درم

با تو همیشه خوبم یه روزبی غروبم

با اینکه دردمندم دلم میخواد بخندم