انگاری صد ساله که تو رو میشناسم

واسه اینه اینقدر روی تو حساسم

من احساساتی به تو عادت کردم

هر جا باشم آخر به تو بر میگردم