دنیایم را میدهم

برای لبخندت،

هراسی نیست...

شاد که باشی

دنیا دوباره از آن من

خواهد شد