زندگی زیباست

 میزی برای کار ،

کاری برای تخت ،

تختی برای خواب ،

خوابی برای جان ،

جانی برای مرگ ،

مرگی برای یاد ،

یادی برای سنگ ،

این بود زندگی ....

 

از : حسین پناهی

 

بیایید انگونه به زندگی نگاه نکنیم

زندگی زیبا تر از آن است که دل من می خواست

هورا هورا من چه خوشحالم

هورا هورا

 

/ 0 نظر / 13 بازدید