اگر بگذارند

 چشم مخصوص تماشاستاگر بگذارند

 و تماشای تو زیباستاگر بگذارند

 دل آواره من این همهآواره مگرد

 خانه دوست همینجاست اگر بگذارند

من از اظهار نظرهایدلم فهمیدم

عشق هم صاحب فتواستاگر بگذارند.

 غضب آلوده نگاهممکنید ای مردم

دل من مال شماهاستاگر بگذارند

/ 4 نظر / 10 بازدید
مارال

[نیشخند]چی میگی تو؟؟؟

مارال

[نیشخند][نیشخند][زبان][زبان]