گلپونه ها

من ماندم تنهای تنها

من ماندم تنها میان دشت غم ها

گلپونه ها نامحربانی آتشم زد

گلپونه ها بی همزبانی آتشم زد

می خواهم اکنون تا سحرگاهان بخوانم

افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم

/ 0 نظر / 10 بازدید