اعتراف

مگسی را کشتمشیطان
نه به آن جرم که حیوان پلیدیست، بد است
یا که او نسبت سودش به ضرر یک به صد است
طفل معصوم به دور سر من می چرخید
به خیالش قندم
یا که چون اغذیه معروفش تا به این حد گندم
نور به قبرش بارد
مگس خوبی بود
من به آن جرم که از یاد تو بیرونم کردعصبانی
مگسی را کشتم

 

یادش گرامی

--حسین پناهی--افسوس

/ 0 نظر / 12 بازدید