فراموشت نخواهم کرد

دنیا به من یادداد دوری کسی را که دوستش دارم

تحمل کنم...اماوفا یه چیز قشنگتر به من یاد داد

 که هرگز کسی را که دوستش دارم

 فراموش نکنم

/ 3 نظر / 13 بازدید
HEDI

سلام بخشید که یه مدت نبودم. منو با همون اسم قبلی بلینک منم شما رو میلینکم فقط ب;و با جه اسمی. بای تا های هانی[ماچ] ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶&

رها

یعنی می فرمایی اینها خوشایند است؟؟؟[متفکر]

مارال

اخه وقتی کسیو دوست داری ولی اون واسه تو نباشه به چه دردی میخوره؟؟؟ فراموش کنی بهتره