من مرد تنهای شبم

من مرد تنهای شبم 

 مهرخاموشی بر لبم

تنها و غمگین رفته ام 

دل از همه گسسته ام

تنهای تنها غمگین و رسوا 

تنها و بی فردا منم

من مرد تنها شبم  

صد قصه مانده بر لبم

از شهر تو من رفته ام   

 کوله بارم را بسته ام

بی فکر فردا با خود و تنها 

 عابر این شب ها منم

من مرد تنها شبم  

صد قصه مانده بر لبم

بی فکر فردا با خود و تنها  

  عابر این شب ها منم

/ 0 نظر / 11 بازدید